Kategorie

Najczęściej kupowane

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 4ART

Zgodny z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

i Kodeksem Cywilnym - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

 

§ 1.

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 1. Sprzedawca – Nazwa Firmy: 4ART Anna Zadora, NIP: 6272267967, REGON 273833205
  Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 1998­02­24.
  Adres Firmy: 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 55/2
  tel. +48 32 726 73 27, e-mail: sklep@4art-sklep.pl
  Nr konta bankowego: PKO BP 85 1020 2368 0000 2502 0470 8717
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub handlową.
 4. Towar - produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 5. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego 4ART.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 1. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.


§ 2.
WARUNKI OGÓLNE

 1. Regulamin Sklepu 4ART określa zasady zamówień i sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego w sieci pod adresem www.4art-sklep.pl oraz w siedzibie sklepu w Chorzowie przy ul. Powstańców 55.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę.
  W sklepie stacjonarnym w Chorzowie, ul. Powstańców 55 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godz. od 10.00 do 14.00.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia poprzez Internet jest podanie przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracji następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Konsument zostanie poinformowany o jego przyjęciu drogą elektroniczną poprzez e-mail. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji lub też za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. Klient może dokonać modyfikacji zamówienia lub wycofać złożone zamówienie do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury). Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem 4Art drogą elektroniczną na adres sklep@4art-sklep.pl. lub telefonicznie pod nr tel. +48 32 726 73 27
 5. Nie ma możliwości zmiany lub anulowania zamówienia w przypadku kiedy zostało ono już wysłane do Klienta.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Klient zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 7. W przypadku braku produktu w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z brakującej pozycji. W przypadku podzielenia zamówienia na dwie części do każdej przesyłki oddzielnie jest doliczany koszt wysyłki.
 8. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego towaru.

  Od 1 do 4 dni dla towarów znajdujących się aktualnie na stanie sklepu, plus czas dostarczenia zamówienia.

  Od 5 do 30 dni dla towarów których aktualnie brakuje na stanie magazynowym    sklepu plus czas dostarczenia zamówienia.

 9. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 10.  Sklep 4ART zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

 11. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

 

§ 3.

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
  Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 2. Dzień zapłaty jest to dzień uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.
 3. Płatność za przesłane zamówienie następuje w wybranej przez Klienta formie:

           gotówkowej - płatności za pobraniem
           bezgotówkowej -płatność przelewem na rachunek sklepu

 1. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski
 1. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta.
 1. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta.
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

          - Odbiór osobisty towaru z siedziby sklepu 4ART przez Klienta - bezpłatny.

          - Przesyłka pocztowa zwykła lub priorytetowa, przesyłka pocztowa za pobraniem.

          - Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem.

 1. Po wcześniejszym uzgodnieniu warunków dostawy, istnieje możliwość wysyłki towaru poza granice kraju. Koszt wysyłki za granicę ustalany jest indywidualnie.
 2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że nosi ona znamiona uszkodzenia bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
 3. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

§ 4.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
  Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania zwrotu czyli odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa niezbędne jest przesłanie do nas oświadczenia listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@4art-sklep.pl.
 2. Towar powinien być zwrócony w fabrycznym opakowaniu oraz nie nosić śladów użytkowania. Do odsyłanego towaru musi być załączony oryginał dowodu zakupu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sklepu ponosi kupujący. Należność za zwrócony towar w wyniku odstąpienia od umowy Sklep zwraca w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

 

§ 5.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Sklep internetowy 4 ART gwarantuje wszystkim swoim Klientom ochronę danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Dane osobowe gromadzone w bazie danych sklepu 4ART są wykorzystywane jedynie na potrzeby sklepu w celu umożliwienia finalizowania zamówienia.
  Szczegółowe dane dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

 2. Sprzedawca jest uprawniony, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) do przetwarzania danych osobowych dla celów realizacji Umowy, marketingu bezpośredniego usług własnych.
 3. Wszystkie dane są gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych.
 4. Klient sklepu 4ART ma prawo do wglądu i korekty swoich danych oraz w każdym momencie może zażądać zaprzestania ich wykorzystywania lub całkowitego usunięcia z naszej bazy informując Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@4art-sklep.pl lub listownie.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłkę na zlecenie Sprzedawcy.

 

 

§ 6.
WARUNKI REKLAMACJI

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym Sprzedawcy są objęte gwarancją producenta, przedstawiciela producenta, importera lub sprzedawcy. Produkty zawsze dostarczane są z dowodem zakupu ( paragon fiskalny lub faktura VAT ).
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 4. W przypadku gdy zakupiony towar jest niezgodny z umową lub posiada wady, należy o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres sklepu 4ART 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 55/2.
 5. Reklamacja powinna zawierać informację dotyczącą przedmiotu reklamacji, w szczególności nazwy, rodzaju i daty wystąpienia wady. Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 6. Sprzedawca informuje, że w przypadku towarów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
  3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30.04.2015